UTDRAG FRA NILS SEIM SIN HISTORIE OM SAMVIRKELAGENE I FINNMARK.

Talvik Samvirkelag`s historie!

Det første koperative foretaket på selve Talvik kirkested kom i 1919,da ble det dannet et innkjøpslag på18 medlemmer,og opptatt i NKL samme år.Innkjøpslaget hadde fått oppført en liten kåk av pløyde planker,og denne sto på Helgesen eiendommen ved elva Som vareutdelere fungerte Nils Andersen,Fritjof Kjellmann og Hjørdis Bredal .Medlemstallet i 1920 var ca 20 stk.og kjøpet i NKL. dette året var 9200kroner.I 1922 var kjøpet i NKL. 11300 kroner.De påfølgende årene kan en se at laget ikke har sendt inn noen beretning til foreningen.Og fra 1929 og utover,kan en ikke se at laget hadde noe kjøp i NKL. I 1934 ble laget strøket som medlem.

Etter evakueringen ble det foretatt en medlemsverving,og 44 medlemmer tegnet seg,og den 10.november 1945 ble det sammenkalt til møte og dannelse av innkjøpslag.Følgende styre ble valgt:Asbjørn Hansen,Sigvald Wilhelmsen, Paul Barbo,Arnt Hansen ,Ingvald  Berg og   Kåre Kummeneje

En brakke på ca. 40m² ble satt opp, og den 26.nov.1945 ble det sendt innmelding til NKL  i Bodø.Den 14.januar 1946,kom det brev fra NKL. i Oslo hvor en oppfordret laget til å gå til dannelse av et samvirkelag,når det alt hadde 44 medlemmer.

Den 26.januar 1946 ble det enstemmig besluttet at en skulle gå over til samvirkelag,og lagets navn skulle være Talvik Samvirkelag, og NKL`s vedtekter ble vedtatt.Formann blir :Asbjørn Hansen.Stremedlemmer blir: Sigvald Wilhelmsen,Paul Barbo,Arnt Hansen,Kåre Kummeneje,Ingvald Berg.Varamenn:Sverre Bredal,Alfred Taraldsen,Odd Berg.Revisjonsutvalg:Jonas Kummeneje og Odd Berg. Varamedl.: Gullik Førde,Johannes Wilhelmsem og Arnold Kristoffersen.

Kort tid etter hadde det tegnet seg hele 63 medlemmer.Den 18.mai 1946 ble Kåre Bønå,Vevelstad ansatt som bestyrer,og som ekspeditør Aud Karlsen. Aimar  Frostmo ble ansatt som revisor,og dermed var laget i gang.

Til styremøte den 23.mars 1950 forelå det oppsigelse fra bestyrer Bønå med fratredelse 15.april.Styret tok dette til etterretning og konstituerte Aimar Frostmo som bestyrer fra samme dato.

Da det nye butikkbygget skulle reises,måtte en del av arbeidet foregå på dugnad.Det ble derfor besluttet å legge ut en liste hvor medlemmene kunne tegne seg for frivillig arbeidsinnsats.Hvert medlem skulle forplikte seg til minst 2 dagsverk uten betaling.Arbeide ut over dette skulle godtgjøres  etter en timelønn på kr.3,30 og beløpet godskrives innskuddskonto.De som ikke hadde anledning til å  delta i arbedsinnsatsen,skulle innbetale et beløp tilsvarende den gratis arbeidsinnsatsen.

På årsmøtet den 9.mai  1954 ble byggesaken forelagt medlemmene.Her ble det opplyst at styret ikke hadde klart å løse finansieringen.Byggesaken så temmelig håpløs ut,og forholdene i butikkbrakka ble bare verre etter som årene gikk.

Endelig  ble det en løsning på saken. Lån ble invilget i Talvik Sparebank på kr. 60.000,-.Bygget ble oppført i 2 etasjer.Med dette hadde laget fått løst byggesaken,et problem  som det hadde tatt mange år for å løse.

I de påfølgende år skjer det noe som er av betydning.Lagets omsetning stiger sakte,og resultatene kunne sies å være tilfredsstillende.

En tid etter at samvirkelaget var startet,ble det dannet en koperativ kvinneforening i Talvik.Til å begynne med arbeidet denne godt,men etter hvert dabbet det av,og til slutt ble den nedlagt.

Årene går og til  styremøte 29.februar 1976 forelå det brev fra bestyrer Frostmo at han aktet å fratre på grunn av oppnådd aldersgrense.Av 6 søkere ble Alf Kristensen ansatt.Kristensen var da bestyrer på Fjellvang Samvirkelag.Han kom opprinnelig fra Bognelvdalen,og har tidligere vert bestyrer av Dalen Samvirkelag,og var dermed vendt tilbake til hjemlige trakter.

Lagets butikklokale hadde lenge vært sprengt,og dette skapte en viss irritasjon blant kundene(slik er det i dag også:)(webansv).Utvidelsesmulighetene var dårlige,det beste ville være å bygge et helt nytt bygg.Saken kom opp på årsmøtet 19.mai 1983,og her ble det oppnevnt en byggekomitè besående av;Andreas Nilsen,Johannes Simonsen og Dag Arvid Simonsen.Den 4.mai.året etter ble komiteen forsterket ved at Trygve Abelsen ble innvalgt.Etter forhandlinger med Sparebanken Nord om overtakelse av forretningsbygget ikke hadde ført til noe konkret resultat,ble bygget  avertert til salgs,men ingen seriøs kjøper meldte seg.

Den 21.juni 1985 ønsket Alf Kristensen å fratre sin stilling fra 1.september,og Åge Magnus Nilsen ble konstituert som bestyrer fram til 1.oktober 1986

Det første møte om evt. sammenslåing fant sted den 23.juni 1986.Til stede var disponent Arne Sneve fra NKL,Tromsø og Reidar Kristiansen fra Alta Samvirkelag.Kristiansen stilte seg positivt til en sammenslåing,men saken måtte selvsagt forelegges styret og medlemmene,derimot var det innen styret i Talvik delte meninger om en sammenslutning.Den 5.august s.å.ble Stein Larsson ansatt med tiltredelse snarest.På dette tidspunkt var styret i Talvik Samvirkelag ikke interessert i noen sammenslutning med Alta Samvirkelag.

Driftsresultatet for Talvik Samvirkelag i 1989 viste et betydelig underskudd.Det viste seg at driftsomkostningene hadde steget unormalt meget. Driften for 1989 viste heller ingen bedring.

Den 13.oktober 1989 forelå det oppsigelse fra Stein Larsson.Oppsigelsen ble tatt til følge,og styret besluttet å ta opp forhandlinger med Alta Samvirkelag for å få i stand en sammenslutning.Sammenslutningen søke gjennomført pr.1.april 1990.Dette vedtak ble fattet enstemmig,og dermed var det sluttstrek for Talvik Samvirkelag som selvstendig lag.

Lagets formenn fra starten til sammenslutningen har vært:1946-1961  Asbjørn Hansen

                                                                                     1961-1963  Karstein Bredal

                                                                                     1963- 1978  Sedolf Pedersen

                                                                                     1978- 1980  Rudolf  Nilsen

                                                                                     1980- 1987  Andreas Nilsen

                                                                                     1987. 1989 Johannes Simonsen

  Webansvarlig har prøvd å skrive et lite utdrag fra Talvik Samvirkelag`s historie.

 

Vi skriver nå år 2005,og dagens bestyrer,eller butikksjef som det heter nå,er Merja Anitta Huusko,og hun ble ansatt 16.August1990.I november 1991 ble hun butikksjef.Hun er fra Oulu i Finland,og kom først til Sørøya ,i 1980 ,hvor hun begynte på fileen.Senere ble det arbeid i kommune og helsevesen.Fra 1983 og fram til hun kom til Talvik,arbeidet hun på butikk. Coopmarked Talvik,som det heter i dag ,har hun styrt godt,og økonomien i laget er god.Hvis vi i framtiden skal klare å øke omsetningen,så må butikkarealet økes,slik at det ikke skaper enda mer irritasjon blant kundene, enn det gjorde for 30år siden

                                                                                                                    Hilsen  webansvarlig.

                                   

    Den første butikkbrakka i 1947                                  Fra venstre: Nils Seim,Ole G.Kristensen Asbjørn Hansen og Aimar Frostmo